Beleidsplan

Hier vind je het beleidsplan van de Stichting Sterk en Positief.

Hierin wordt omschreven wat onze Missie en Visie is. Ook beschrijven we het doel van de deze Stichting en hoe we dit doel denken te kunnen bereiken.

Beleidsplan van de Stichting Sterk en Positief

Het beleidsplan van deze stichting is gebaseerd op de periode maart 2019 tot februari 2020.

Algemeen

Stichting Sterk en Positief is een stichting met een ANBI status en zal zich houden aan de daarbij geldende regels zoals de 90%-eis en zich inzetten voor het algemeen belang.

Missie en visie

Ondanks neurochirurgie, chemotherapie en bestraling is de prognose van de meeste hersentumoren nog steeds erg slecht. De helft van de patiënten met de meest voorkomende hersentumor, een glioblastoom, is na iets meer dan een jaar niet meer in leven. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe therapieën. Helaas kunnen niet alle chemotherapieën ingezet worden tegen deze tumoren.

Er zit namelijk een barrière tussen de bloedbaan en de hersenen. Dit is in normale omstandigheden erg gunstig, er kunnen zo moeilijker giftige stoffen de hersenen in komen, maar in het geval van hersentumoren is dit juist ongunstig: chemotherapieën kunnen namelijk hierdoor de tumor niet bereiken.

Een oplossing voor dit probleem is het lokaal toedienen van behandelingen. Hierdoor kunnen therapieën gebruikt worden die niet de bloed-hersenbarrière over kunnen, maar mogelijk wel een antitumor effect hebben. Daarnaast kunnen op deze manier ook tumoren die niet weggehaald kunnen worden omdat ze bijvoorbeeld te diep in de hersenen liggen, benaderd worden.

Om dergelijke therapieën toe te gaan passen zijn er echter nog wel verschillende onderzoeken nodig. Niet alleen moet uitgezocht worden welke therapieën het meest effectief tegen de tumoren zijn, maar ook of er geen onacceptabele bijwerkingen zijn. Daarnaast moet er nagedacht worden hoe de middelen kunnen worden ingebracht. Is er een gel nodig om de therapie op zijn plek te houden en effectief te laten zijn, hebben we reporters nodig om te zien waar het middel naar toe gaat na toediening?

Dergelijke vragen zullen in ieder geval ten dele beantwoord moeten worden voordat de therapie in mensen gebruikt kan gaan worden. Financiering voor dergelijke studies is hard nodig en iedere vorm van steun is van harte welkom, zodat uiteindelijk patiënten met een dergelijke tumor beter behandeld kunnen worden.          

Ons bestuurslid Charles La Haye is zelf als patiënt persoonlijk betrokken bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de behandeling van hersentumoren.

Doelstelling

Onze doelstelling is om geld te genereren voor die studies.  We hebben in november 2019 een intentieverklaring getekend met de Hersenstichting.

De Hersenstichting adviseert en ondersteunt onze stichting en zal het onderzoek naar hersentumoren begeleiden.

Strategie

De huidige bestuursleden hebben een grote mate diversiteit in kennis en netwerken.

Er liggen al diverse opties op de plank en tijdens de 1e bestuursvergadering kwamen er veel nieuwe ideeën voorbij.

We realiseren ons dat er veel acties nodig zijn om geld op te halen voor kankeronderzoek. Echter verwachten wij door onze persoonlijke aanpak en heel specifiek op hersentumoren te focussen resultaat te kunnen boeken, in samenwerking met de Hersenstichting.

We zullen veel acties gaan opstarten, zoals geld inzamelen tijdens sportactiviteiten zoals wielrennen en hardlopen maar de belangrijkste opbrengsten moeten komen uit het verkopen van producten via onze website sterkenpositief.nl. Hierop zijn straks o.a. knuffels en sieraden te koop die speciaal voor ons ontworpen en gemaakt zijn. We zijn o.a. al een samenwerking gestart met Buddha to Buddha die speciaal voor ons doel een armband aan het ontwikkelen is. Voor onze acties gaan we zowel particulieren als bedrijven benaderen.

De eerste actie is al geslaagd. Dat was een statiegeldactie bij AH. Omdat wij toen nog niet opgericht waren is de opbrengst daarvan direct naar de Hersenstichting gegaan. Andere statiegeld acties staan al op de planning.

Begroting

De penningmeester maakt jaarlijks een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar en een begroting
Binnen 2 maanden na afloop van het boekjaar worden deze stukken aan het bestuur aangeboden. Er wordt een kascommissie gevormd.

Voor de ontvangsten en betalingen is er een rekening geopend bij de Rabobank NL67 RABO 0338 3404 75

Begroting 1e jaar:

Kleine lopende uitgaven € 1.500,–

Aankoop producten voor in de webshop ten bate van het goede doel € 10.000,–

Opbrengsten.

Acties en donateurs € 20.000,–

Verkopen producten uit de webshop € 30.000,–

Netto resultaat € 38.500,–

Het opgebouwde vermogen zal besteed worden voor de onder de missie en visie genoemde studies.

Organisatie

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                    Jan van der Lugt

Secretaris:                    Charles La Haye

Penningmeester:         Charles La Haye

Alg. bestuurslid:          Hans de Jong

Alg. bestuurslid:          Claudine Nogarede-Bloemendaal

Alg. bestuurslid:          Maarten van Mensch

De beloning van bestuurders is beperkt tot onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden conform het ANBI-reglement.